ความเสี่ยงการติดโรคโควิด-19ในคนทุกกลุ่ม

  โรคโควิด- 19 เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้เท่ากัน เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ มีระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ผู้ที่ร่างกายแข็งแรงหรืออายุน้อยจะมีระดับความรุนแรงของโรคน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือมีโรคประจำตัว

  1. สถานที่เสี่ยงสูงมาก : เกิดจากการรับฝอยละอองจากผู้ติดเชื้อที่มีอาการไอ จามออกมาในสถานที่ปิดจะสามารถติดต่อทางอากาศได้ เช่น ในโบสถ์ สถานบันเทิง เป็นต้น
  2. สถานที่เสี่ยงสูง : เกิดจากการติดเชื้อในสถานประกอบการ องค์กรและโรงเรียนที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การสนทนาโดยไม่มีการป้องกันเป็นต้น
  3. ระยะฟักตัว : โรคมีระยะฟักตัวนาน 1-14 วัน (ส่วนมาก 2-7 วัน) ผู้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง หรือมีความสงสัย จึงจำเป็นจะต้องกักตัว 14 วัน เพื่อความปลอดภัย
  4. ความเสี่ยงต่ำ : การเดินสวนกันไปมาไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้ติดโรคได้ โดยเฉพาะต้องสวมหน้ากากอนามัย
  5. ความเสี่ยงต่ำมาก : ผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้าน ควรมีการกำหนดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ร่วมกับมีมาตรการป้องกันอื่น ๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ
  6. ความเสี่ยงต่ำที่สุด : ผู้ที่กักตัวแล:อยู่ในบ้านโดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน กำหนดระยะห่าง ล้างมือ และไม่สัมผัสของใช้ร่วมกับผู้อื่น

  คำแนะนำจากแพทย์
  หากกังวลว่ามีการสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยตรง ให้สังเกตอาการตนเอง และกักตัวอยู่บ้าน หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

  ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”