คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางไป พื้นที่เสี่ยง โควิด-19

  • พื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 คือ พื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19
  • บุคคลเสี่ยงสูงต่อโรศควิด-19 คือ ผู้กล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 หรืออยู่ในบริเวณที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในบริวณปิด โดยดพาะผู้ที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
  • บุคคลเสี่ยงต่ำต่อโรคโควิด-19 คือ ผู้ที่ข้ไปในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้พบผู้ป่วยยืนยันโดยตรง
  • ก่อนเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
   1. หลีกเลี่ยงการเฮ้าไปในพื้นที่แออัดหรือชุมชนที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
   2. ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
   3. ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
   หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
   1. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองผู้เดินทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
   2. สังเกตอาการป่วยของตนเองภายใน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ โดยสวมหน้ากากอนามัยและแจ้งประวัติการเดินทางก่อนรับการรักษา
   3. ควรงดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ
   4. งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

   ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
   ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล


  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”