ฉีด (วัคซีน) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

  การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชากรกลุ่มใหญ่ให้ครอบคลุม
  มากกว่า 70% ของประชากรทั่วประเทศ จะสามารถช่วยให้
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น

  ประเทศอังกฤษ มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึง 70% ของประชากร
  ทำให้สามารถลดอัตราการการติดเชื้อได้อย่างชัดเจน นำไปสู่
  จำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดเป็นศูนย์ราย ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศส
  มีการชะลอการให้วัคซีนชั่วคราวเนื่องจากพะวงเรื่องลิ่มเลือด
  ทำให้ปัจจุบันอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงสูงอยู่

  เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โอกาสที่ติดโรคโควิด-19 จะลดลง
  เพราะร่างกายมีระดับภูมิต้านทานเพิ่มสูงขึ้น

  ผลการศึกษาระยะที่ 3 วัคซีนป้องกันการป่วยรุนแรง
  และเสียชีวิตได้ 100%

  หากปล่อยให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างจะทำให้ไวรัสมีโอกาส
  กลายพันธุ์ได้มากขึ้นและเชื้อกลายพันธุ์อาจดื้อวัคชีนได้

  เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเรา ครอบครัวและชุมชนของเรา

  วัคซีนป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว

  ประชาชนสามารถกลับมามีวิถีชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

  ที่มา :
  ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”