ผู้มีโรคประจำตัวควรฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่?

  • ผู้มีโรคประจำตัวควรฉีดวัคชีนโควิด-19 เพราะหากติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดอักเสบ และเสียชีวิตได้
  • หากโรคประจำตัวมีอาการคงที่ สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้โดยรับประทานยาได้ตามปกติ
  • ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวรุนแรงซึ่งยังควบคุมไม่ได้ หรือกำลังรับการรักษาในโรงพยาบาล แนะนำให้เลื่อนวันฉีดวัคชีนไปก่อนและควรปรึกษาแพทย์ถึงเวลาอันเหมาะสมที่ควรได้รับวัคซีน
  • ผลข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 มีโอกาสเกิดน้อยกว่าการติดเชื้อโควิด-19 แบบรุนแรง
  • การฉีดวัคซีนโควิด-19 นับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้เพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ตนเองและคนอบข้าง
  • วิธีเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้มีโรคประจำตัว

   • รับประทานยาประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดแต่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการฉีดวัคซีน
   • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจอัมพฤต และอัมพาต ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีนยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว
   • หากโรคประจำตัวมีอาการกำเริบ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

   ที่มา
   ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”