พัฒนาการทางภาษาของเด็ก

  ตามปกติแล้ว พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะมีลำดับดังนี้
  2 เดือน : เริ่มส่งเสียงอ้อแอ้
  4 ดือน : หัวเราะโต้ตอบเวลาถูกใจ เริ่มมีการใช้ที่ต่างกัน
  6 เดือน : เริ่มพูดไม่เป็นภาษา อย่างเช่น ปะปะ มามา
  1 ปี : เริ่มเรียก พ่อและแม่ คำพยางค์สั้นต่าง ๆ
  2 ปี : เริ่มพูดวลีสั้น ๆ

  ไม่ควรมีการถดถอยของกักษใต ๆ หากไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ควรพาบุตรหลานไปพบกุมารแพทย์

  วิธีส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
  การอ่านนิทานและใช้หนังสือกาพ ร้องเพลงกับเด็ก การอ่านนิทานให้เด็กฟังและการร้องเพลงกับเด็ก นอก กจากจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างด็กกับผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านกาษาให้กับเด็ก เมราะการอ่านนิทานให้เด็กฟัง การถามตอบการลองให้ด็กได้ใช้จินตนาการสมมติตัวเองเป็นตัวละครต่ง ๆ และการร้องเพลงกับเด็ก ล้วนแล้วแต่ช่วยให้ด็กเกิดการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ รวมถึงรูปแบบและวิธีการใช้ภาษาจากนิทาน

  ลดการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจอภาพทุกชนิดพร้อมทั้งเล่นกับเด็กเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

  พูดกับเด็ก ขณะทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวัน โดยเน้นคำา วลี หรือประโยคที่ตรงกับการกระทำขณะนั้น เช่น พูด “เปิดประตู’ ฆณะเปิดประตูให้เด็ก

  ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
  ที่มา : อ. พญพร ไตรธัตน์วรกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”