ภาวะหมดไฟ ในบุคลากรทางการแพทย์ ช่วงโควิด-19 ระบาด

  เป็นภาระความอ่อนล้าทางอารมณ์ จิตใจ และร่างกาย ซึ่งเกิดจากความเครียดสะสมจากการทำงาน จนขาดแรงจูงใจและความสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือบทบาทของตนอย่างเต็มที่

  อาการ

  • เกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมดพลังใจ
  • เห็นความสัมพันธ์ในที่ทำงานเป็นด้านลบ หรือรู้สึกเหินห่าง
  • มองว่าตนขาดความสามารถไม่เห็นคุณค่า และความสำเร็จของตน

  แนวทางการป้องกันและช่วยเหลือ

  ระดับองค์กร

  1. จัดภาระงานให้เหมาะสมกับบุคลากร เช่น ปรับตารางการทำงาน ลดงานที่ไม่จำเป็น จัดเวลาในการพักผ่อนอย่างเพียงพอให้กับบุคลากร
  2. ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย หรือจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานให้เพียงพอ เช่น ชุด PPE
  3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารเชิงบวก
  4. มีการสื่อสารที่ชัดเจนจากผู้นำ รับฟังความเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการตัดสินใจร่วมกัน
  5. สร้างช่องทางการช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา และการบริการทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

  ระดับบุคคล

  1. สังเกตอาการทางร่างกายและจิตใจของตน
  2. จัดเวลาเพื่อการพักผ่อน การออกกำลังกาย หรืองานอดิเรก
  3. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน และคนที่รัก
  4. ฝึกทักษะการจัดการดูแลตนเอง และผ่อนคลายความเครียด
  5. ทบทวนความหมายของการทำงาน ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม
  6. อย่างมีสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

  ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
  ที่มา : อ. นพ.เมธีวัชร์ ชิตเดชะ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”