มาตรการผ่อนคลายโควิด-19 กับวัคซีนพาสปอร์ต

การฉีดวัคซีนในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคงที่ และทำให้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางมากขึ้นในบางประเทศ โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว เช่น การรับประทานอาหารในร้านการเปิดโรงภาพยนตร์ และการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

วัคซีนพาสปอร์ตกับการเดินทาง

  1. ปัจจุบันยังไม่มีวัคนพาสปอร์ต แต่ในอนาคตอาจมีการกำหนดระเบียบนี้ขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดข้อบังคับของแต่ละประเทศในการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วและอาจทำให้ผู้เดินทางสามารถกักตัวในระยะเวลาที่ลดลง
  2. กระตุ้นการทำงาน ทำให้สามารถเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศได้สะดวกขึ้น
  3. กระตุ้นการท่องเที่ยว แต่การเดินทางมาเป็นกลุ่มที่มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดอุปสรรค เนื่องจากในบางประเทศรวมถึงประเทศไทยยังไม่อนุมัติการฉีดวักซีนโควิด-19 ในเด็ก สตรีตั้งครรณ์ และผู้สูงอายุในวัคซีนบางชนิดซึ่งต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจน

มาตรการผ่อนคลายการเดินทางโดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้และเศรษฐกิจที่อาศัยการท่องเที่ยว วัคซีนพาสปอร์ตจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”