เด็กจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

ความจำเป็นในการรับวัคซีนโควิด-19

  • เด็กและเยาวชน เมื่อป่วยหรือติดเชื้อจะมีอาการน้อย ไม่รุนแรง และเป็นความหวังที่จะลดการแพร่เชื้อ เมื่อได้รับวัคซีน
  • ยังไม่มีการศึกษาอาการข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีนในเด็ก

โรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ระยะยาว

  • โรคโควิด-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโรคที่มักระบาดตามฤดูกาลในเด็กและเยาวชน เช่น โรค RSV โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและยาวชนเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต การให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ในเด็กจะช่วยทำให้โรคโควิด-19 เหลือน้อยที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”