โควิด-19 สายพันธุ์แลมบ์ดา

  โควิด-19 สายพันธ์แลมบ์ดา มีการระบาดเป็นวงกว้างในประเทศเปรูในขณะนี้ โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบ 10% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด

  องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้สายพันธุ์แลมบ์ดาเป็นสายพันธุ์ที่ต้องติดตาม หลังพบการระบาดใน 30 ประเทศทั่วโลก

  จำต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันถึงเรื่องการยับยั้งสายพันธุ์แลมบ์ดา

  ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์แลมบ์ดาในขณะนี้

  การฉีดวัคซีนให้รวดเร็วและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ ร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือ นับเป็นมาตรการป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัสในขณะนี้

  ที่มา
  ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”