โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ใน กทม.

  โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์แอลฟา (อังกฤษ) สูงถึง 1.4 เท่า จากการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 700 ตัวอย่างในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่าอัตราส่วนของการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปลายเดือนมิถุนายน สูงถึงร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมด

  คำแนะนำจากแพทย์

  โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วมากโดยบางครั้งไม่สามารถระบุที่มาของการติดเชื้อได้ และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดสูงขึ้นจึงควรป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ลดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและตระหนักเสมอว่ามีโอกาสที่จะติดโรคโควิด-19 ทุกเมื่อ หากไม่จำเป็นควรอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย

  ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”