4 เป้าหมายเฝ้าระวัง โรคโควิด-19 ระบาดระลอก 2

  • ยอดผู้ป่วยระลอก 2 ในเดือนบทุกประเทศเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทั่วโลกมีผู้ป่วย 2-3 วัน 1 ล้านคน (ข้อมูลต้นเดือนพฤศจิกายน) ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด ยากต่อการควบคุม
  • ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อที่ยาวไกลกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นความยากลำบากพอสมควร ในการควบคุมป้องกันโรค โดยฉพาะถ้ามีการเคลื่อนย้ายของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบแบบเข้มงวดหรือลักลอบเข้าประเทศ
  • – คนไทยทุกคนต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคด้วยการดูแลตนเอง เฝ้าระวังลดการแพร่กระจายโรค
   – ประเทศไทยทำได้ดีมาตลอด 3 เดือน สำหรับ
   การป้องกัน การระบาดระลอก 2 ที่อาจมาถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องไม่ลืมมาตรการป้องกันต่าง ๆ
   – การตรวจวินิจฉัยจะต้องเป็นเชิงรุกและทำได้รวดเร็วประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น อาจทำให้ยากต่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ปัจจุบันวิธีตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น จะสามารถคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   – ควบคุมไม่ให้มีเกิดการระบาดในประเทศไทย โดยต้องอาศัยระบบเฝ้าระวังโรคที่รวดเร็ว

   ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
   ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”