8 ข้อต้องทำเมื่อติดโควิด-19

  1. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
   – บัตรประจำตัวประชาชน
   – ผลตรวจโควิด-19
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการรักษา
   – โทร. 1422 กรมควบคุมโรค
   – โทร. 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
   – โทร. 1668 กรมการแพทย์
   – โทร. 191 สถานีตำรวจ
   – โทร. 1330 สำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   – โทร. 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
   – โทร. 1323 กรมสุขภาพจิต
   – โทร. 1506 สำนักงานประกันสังคม
  3. ไม่ออกไปที่สาธารณะ
  4. ล้างมือบ่อยครั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  5. แยกใช้ห้องน้ำ (กรณีที่สามารถทำได้)
  6. แยกของใช้ส่วนตัวออกจากสมาชิกภายในครอบครัว
  7. เมื่อมีใช้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลและเช็ดตัว เพื่อลดไข้ หากไอ จาม ต้องปิดปากทุกครั้ง
  8. เดินทางไปโรงพยาบาลตามคำแนะนำของแพทย์
  9. ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
   ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”