การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร , อ. นพ.สดุดี พีรพรรัตนา
ภาควิชา : เวชศาสตร์ชันสูตร
วันที่เผยแพร่ : 02/05/2022

ผู้ป่วยควรเตรียมตัวก่อนการเจาะเลือดและการเก็บปัสสาวะอย่างถูกต้องเหมาะสม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคและการติดตามดูแลรักษาอาการของผู้ป่วยต่อไป


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”