การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  08:06 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร , อ. นพ.สดุดี พีรพรรัตนา
  ภาควิชา : เวชศาสตร์ชันสูตร
  วันที่เผยแพร่ : 02/05/2022

  ผู้ป่วยควรเตรียมตัวก่อนการเจาะเลือดและการเก็บปัสสาวะอย่างถูกต้องเหมาะสม และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคและการติดตามดูแลรักษาอาการของผู้ป่วยต่อไป


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”