ที่มาของโครงการ

ด้วยนโยบายการยกระดับโรงเรียนแพทย์ที่ตอบโจทย์การจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งเน้นการส่งเสริม Life Long Learning ด้วยการจัดการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่และจัดสร้าง Online learning platform ครอบคลุมมิติอันหลากหลายและลุ่มลึก รองรับการใช้งานทุกรูปแบบการศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำกัดเพียงในตำรา ปลดล็อกสู่การเชื่อมโยงมิติทางสังคม วิถีชีวิต การแพทย์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนการประชุมวิชาการ ด้วยการจัดการความรู้ทางการแพทย์ขององค์กรเพื่อผสานองค์ความรู้ในหลักสูตร ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องต่อยอดแตกแขนงขึ้นเป็นทักษะทางชีวิตที่สามารถเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด สู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทุกมิติบน Digital Platform ที่มีมาตรฐานเชื่อมต่อผู้ใช้งานทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ต่อเนื่อง และปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนขององค์กรและสาธารณชน สร้างการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครบวงจร และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในบริบทของ Lifelong Learning ด้วย Online Platform และการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ บูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข รวมทั้งเป็นผู้นำศูนย์กลาง International Community อีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัด “โครงการจัดทำ Online Learning Platform” ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แบบไร้ขีดจำกัด ต่อกลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัช นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณชน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัด “โครงการจัดทำ Online Learning Platform” ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์แบบไร้ขีดจำกัด ต่อกลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัช นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณชน

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนขององค์กรและสาธารณชน สร้างการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางการแพทย์ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการอย่างครบวงจร และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนการเรียนรู้ในบริบทของ Lifelong Learning ด้วย Online Platform และการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ บูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบการศึกษา และสร้างความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข รวมทั้งเป็นผู้นำศูนย์กลาง International Community อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • 1. สร้าง Online Learning Platform

  ที่ทันสมัยและให้บริการอย่างครบวงจร

 • 2. สร้างและจัดการองค์ความรู้

  ที่มีอยู่อย่างหลากหลายสู่ Platform ที่สามารถเข้าถึง
  ได้อย่างเป็นระบบ

 • 3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์

  ทุกมิติบน Online Platform ที่เชื่อมต่อผู้ใช้งาน
  ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 • 4. การจัดประชุมวิชาการ

  ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

 • 5. ขับเคลื่อนการเรียนรู้ทางการแพทย์

  แบบ Lifelong Learning ด้วย Online Platform

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”