การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ของผู้ให้บริการ

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 21/03/2022

หลังจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง อาชีพผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่กลับมาให้บริการและมีโอกาสสัมผัสกับผู้อื่น จำเป็นต้องมีมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจังและระลึกถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่นเป็นที่ตั้ง และที่สำคัญคือติดตามข่าวสาร มาตรการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”