การป้องกันอันตรายจากรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
ภาควิชา : รังสีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ผู้ป่วยที่ได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย จำเป็นต้องระมัดระวังตนเองไม่ให้รังสีไปถูกผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันอันตรายจากรังสีจากตัวเองไปสู่คนใกล้ชิดและคนรอบข้างได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”