นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยสายตาเลือนลาง

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ.(พิเศษ) เรืออากาศเอก นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ , อ. นพ.รัฐ อิทธิพานิชพงศ์
ภาควิชา : จักษุวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ภาวะสายตาเลือนลางเป็นภาวะบกพร่องทางการมองเห็นบางส่วนไป สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะสายตาเลือนลาง อาจเกิดจาก โรคต้อหิน โรคของเส้นประสาทตาและโรคเกี่ยวกับสมอง ซึ่งในปัจจุบันการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นได้เป็นปกติ แต่ก็มีนวัตกรรมหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสายตาเลือนลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”