ปัญหาเด็กดื้อรับมือได้อย่างไร

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ปัญหาเด็กดื้อนั้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นได้ ด้วยความเข้าใจในพัฒนาการและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก ที่สำคัญคือผู้ปกครองควรมอบความรัก ความเมตตาต่อเด็ก และปฏิบัติต่อเด็กอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”