เลือด(ประจำเดือน)ออกผิดปกติ

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวังศ์วัฒนา
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 25/03/2022

หากสังเกตพบว่าตัวท่าน หรือบุคคลใกล้ชิด มีเลือดประจำเดือนออกมากเกินไป รอบเดือนผิดปกติ ไม่สม่ำเสมอ หรือมีเลือดออกมาในระหว่างรอบ ให้รีบมาพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาทันที เพราะอาการเหล่านี้อาจบ่งบอกว่า ร่างกายของท่านกำลังมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”