Anesthetic related cognitive dysfunction: • Postoperative cognitive dysfunction (POCD)

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
27m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.วรชัย แซ่พัว
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
วันที่บรรยาย : 09/06/2022

Anesthetic related cognitive dysfunction: • Postoperative cognitive dysfunction (POCD)

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”