1st CU Pediatric Hematology and Oncology 2021

0

0.0 (0 rating)
10 lessons
6h:42m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ , อ. พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน , อ. พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง , พญ.ทัสมา พู่ทรงชัย , รศ. พญ.ดารินทร์ ชอโสตถิกุล , พญ.เนาวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ , พญ.รัชนีกร สงนุ้ย , พญ.สุรีย์พร ชิงนวรรณ์ , อ. พญ.หรรษมน โพธิ์ผ่าน , พญ.นวลลักษณ์ อยู่เป็นสุข , พญ.พิชญานันท์ คู่วัจนกุล , อ. พญ.ชุษณา ข่ายม่าน , พญ.อัจจิมา อิสสระ
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 19/12/2023

เมื่อรับชมคอร์สนี้จบ ท่านจะได้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดและ มะเร็งในเด็ก

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”