หลักสูตรการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม Part D

0

4.7 (3 rating)
9 lessons
8h:59m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล , รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย , พว.จิรากร กันทับทิม , ศ. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร , คุณรมิดา บุญฤทธิ์ , คุณนรินทรกุล ณ อยุธยา , คุณโสภิต หวังวิวัฒนา , คุณปวีณา วิริยะประไพกิต , คุณจิรวดี อิสรางกูล ณ อยุธยา , ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพิพัฒนพงศ์ , คุณสุรษา อุ่นอภิรัตน์
ภาควิชา : จิตเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 30/04/2024

สามารถดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมได้อย่างมืออาชีพ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”