Essential procedures for medical students: Lumbar puncture

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
18m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.เสฏฐพงศ์ ชูนามชัย
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 07/02/2023

เนื้อหาในคลิปวีติโอที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้อ้างอิงตามแนวทางมาตรฐานและการปฏิบัติ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ความรู้ขั้นพื้นฐานของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา (ศรว.) ที่ ข-3.4-03.31

แนะนำให้ท่านศึกษาแนวทางปฏิบัติขององค์กรหรือสถาบันของท่านประกอบเพิ่มเติม

โค้ดส่วนลด

ราคา99บาท
ราคา99บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”