Extracorporeal Membrane Oxygenation Specialist Course

0

4.1 (4 rating)
15 lessons
8h:2m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล , อ. นพ.ชญาน์ทัต ศิรินาวิน , ศ. นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ , อ. นพ.กฤษพร สัจจวรกุล , ศ. ดร. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ , คุณบรรยวัสถ์ ใจกลาง , อ. พญ.ชวิศาร์ รัศมีหิรัญ , อ. พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ , อ. นพ.จุล นำชัยศิริ , ผศ. นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว , พว.สมกมล เหมบุตร
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์ , อายุรศาสตร์ , ⸱ฝ่ายการพยาบาล , เวชศาสตร์ฉุกเฉิน , ศัลยศาสตร์ , วิสัญญีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 28/11/2022

หลักสูตรนี้จัดทำโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเวชบำบัดวิกฤตร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางวิกฤต หรือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยชีวิตขั้นสูงด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (ECMO) รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัยและปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

**สามารถเข้าสอบซ้ำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และหากยังสอบไม่ผ่าน ถือว่าเรียน online ไม่ผ่าน จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร

โค้ดส่วนลด

ราคา1,299บาท
ราคา1,299บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”