Healthcare Innovation

0

4.8 (2 rating)
9 lessons
3h:8m
Level : Beginner
วิทยากร : Pravee Kruachottikul, Ph.D.
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2023

เรียนรู้หลักการและทักษะในด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพและการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เกิดความเข้าใจในการแสวงหาโอกาส และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและแผนธุรกิจเพื่อให้เกิดการนำไปใช้จริง?

1.เพื่อเข้าใจหลักการในการแสวงหาโอกาสจากงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์?

2.เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายในอุตสาหกรรม และนำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการในบริบทเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์

3.เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือทางธุรกิจ ในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ และการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การพัฒนา การสร้างต้นแบบ การทดสอบตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานจริง

4.เพื่อสามารถพัฒนาแผนธุรกิจจากไอเดียใหม่ และสามารถสื่อสารแผนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโลกธุรกิจ เช่น บริษัทเอกชน สตาร์ทอัพ กลุ่มนักลงทุนภาคเอกชน หรือหน่วยงานให้ทุนภาครัฐ

5.เพื่อเข้าใจในรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ด้านสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ด้านสิทธิบัตรในงานวิจัยของตนเอง

โค้ดส่วนลด

ราคา999บาท
ราคา999บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”