Inter-Professional Collaboration for Patient Safety รุ่นที่ 2

0

0.0 (0 rating)
Level : Advanced
วิทยากร : อ. พญ.ขวัญศิริ นราจีนรณ
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันที่เผยแพร่ : 13/05/2024

Inter-Professional Collaboration for Patient Safety เป็นวิชาที่จะสอนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับผู้เรียนในยุคดิจิทัล ที่ต้องเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking) เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเป็นผู้นำ และ ความสามารถในการับรู้ภัยคุกคาม เข้าใจสถานการณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงได้ล่วงหน้า (Situation awareness) รวมไปถึงจริยธรรมจิตวิญญาณวิชาชีพ การจัดการกับความเครียดและแรงกดดัน การเข้าใจและเคารพผู้อื่น เป็นต้น ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ Inter-Professional Medical Education (IPME) เริ่มเข้ามามีบทบาท โดยหวังผลให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำหลักการที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง และสามารถลดความผิดพลาดที่ป้องกันได้ในขบวนการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากปัจจัยมนุษย์ (Preventable Human Error) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักในบทบาทหนาที่ของสหสาขาวิชาชีพ สามารถสะท้อนและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระหว่างสหสาขาวิชาชีพต่างๆ (Learning/Reflection) และสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่ ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย (Patient safety) อย่างยั่งยืน

VDO Teaser Inter-Professional Collaboration for Patient Safety รุ่นที่ 2

โค้ดส่วนลด

ราคา2,500บาท
ราคา2,500บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”