รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

0

4.8 (3 rating)
25 lessons
9h:25m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ , ศ. นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ , ผศ. นพ.สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์ , อ. นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข , ศ. พญ.ธันญญา บุณยศิรินันท์ , รศ. พญ.วีรนุช รอบสันติสุข , รศ. นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย , รศ. นพ.วิชัย เส้นทอง , อ. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ , รศ. นพ.สารัช สุนทรโยธิน , พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช , ศ. พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์ , รศ. นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล , อ. พญ.สิริสวัสดิ์ คุณานนท์ , พ.ท.ศ. นพ.บัญชา สถิระพจน์ , ผศ. นพ.พงศ์อมร บุนนาค , รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา , ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข , รศ. พญ.แพรว โคตรุฉิน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 27/02/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”