รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Epidemiology of Hypertension

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
15m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 21/11/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง
Epidemiology of Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”