รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Hypertensive Emergencies and Urgencies

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
22m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 13/02/2024

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Hypertensive Emergencies and Urgencies

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”