รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Lifestyle Modifications in Hypertensive Patients

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
21m
Level : Beginner
วิทยากร : พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Lifestyle Modifications in Hypertensive Patients

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”