รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง Natural History of Untreated Hypertension

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
22m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. พญ.ธันญญา บุณยศิรินันท์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 28/11/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

Natural History of Untreated Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”