รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง White-Coat and Masked Hypertension

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
22m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 12/12/2023

รู้เท่าทันภาวะความดันโลหิตสูง

White-Coat and Masked Hypertension

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”