โครงการอบรมพยาบาล เรื่อง การพัฒนาการดูแลและให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวาน

0

5.0 (1 rating)
4 lessons
4h:5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย , พว.ศิรประภา จั่นมุกดา , คุณปรีดาภรณ์ สิริมังคลากรณ์ , คุณช่อผกา ศิริวรรณสุนทร , คุณนันทวรรณ อนันอภิบุตร , พว.ปริยากร บุญสนิท , พว.สุธาทิพย์ พันธุรี , พว.นุจรินทร์ รักประเทศ
ภาควิชา : ฝ่ายการพยาบาล , อายุรศาสตร์ , หน่วยพัฒนาสุขภาพ , ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
วันที่เผยแพร่ : 25/07/2023

At the end of the course, participants should be able to understand the basis of inpatient management of diabetes including practical points and common pitfall.At the end of the course, participants should be able to understand the basis of inpatient management of diabetes including practical points and common pitfall.

โค้ดส่วนลด

ราคา499บาท
ราคา499บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”