โครงการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ Hemophilia clinic

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : นางธิดารัตน์ พิเชษฐวณิชย์โชค , นางภวิภา ตันสิทธิพันธ์ , นางสาวรุจรดา กาเด็ดบาวา , นางสาวณัฐพัชร์ ธรรมธีรสุนทร , อ. นพ.ฉัตรไผท มูลละ , อ. พญ.จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/06/2023

หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. เข้าใจโรค Hemophilia และนำสามารถนำไปดูแลตนเองหรือผู้ป่วยเมื่อเลือดออก รวมถึงวิธีป้องกันการเกิดเลือดออก

2. สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทาง หรือแนวคิดได้ หากเป็นการดำเนินการให้บริการที่คล้ายกัน เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงาน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”