โครงการ “จัดการข้อมูลสอบเทียบเครื่องมืออย่างไรให้ปัง !!!”

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : นางสาวนิรมล ธรรมาเจริญราช , นางสาวธนวรรณ จิเหลา , นางศุภพร ไพบูลย์กษาปน์ , นางสาวกัญยรัตน์ ซาระวงศ์
ภาควิชา : จุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่ : 04/07/2023

หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. เข้าใจและทราบถึงวิธีการต่างๆ ในโปรแกรมคำนวณผลการสอบเทียบ

2. ทราบถึงแนวทางการอ่านผลการสอบเทียบ

3. นำไปเป็นตัวอย่างหรือแนวคิด และปรับใช้ หากเป็นการทำงานที่คล้ายกัน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”