โครงการ Timeline นิสิต บัณฑิตพิชิต Goal

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : นางสาวพนินธรณ์ ประทุมเพ็ชร , นางสาวเกษมณี ไพรอนันตถาวร , นายชัยวัฒน์ สว่างคง
ภาควิชา : ชีวเคมี
วันที่เผยแพร่ : 18/07/2023

หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. เรียนรู้ application ใหม่ ๆ ที่ทำให้ทราบถึงฐานข้อมูลความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียนได้

2. นำไปเป็นตัวอย่างหรือแนวคิด และปรับใช้ ในหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่น หากเป็นการทำงานที่คล้ายคลึงกัน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”