Rehabilitation for Parkinson's disease

0

5.0 (1 rating)
2 lessons
1h:7m
Level : Intermediate
วิทยากร : อ. พญ.พิม ตีระจินดา , อ. พญ.เชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์
ภาควิชา : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่บรรยาย : 28/11/2023
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”