Rehabilitation intervention in the intensive care unit

0

0.0 (0 rating)
2 lessons
1h:7m
Level : Intermediate
วิทยากร : อ. พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ , ผช. พญ.สริสสา แรงกล้า
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่บรรยาย : 13/07/2024
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”