การคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

0

4.8 (3 rating)
3 lessons
22m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.เสฏฐพงศ์ ชูนามชัย , อ. นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 02/06/2023

At the end of the course, participants should be able to understand essential clinical presentation, risk factors of ischemic stroke and could evaluate their own risk by stroke riskometer application.

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”