การสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ระดับ pre-clerkship

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
1h:49m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ศักนัน มะโนทัย , ผศ. ดร. นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว , ผศ. ดร. นพ.ดนัย วังสตุรค
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 27/10/2023

Video clip นี้เป็นบันที่กการสัมมนาคณะอนุกรรมกรพัฒนาและบริหารรายวิชาระดับ pre-clerkship วันพุธที่ 11 ตุลาคม?พ.ศ. 2566

อธิบายแนวปฏิบัติในการดำเนินการออกแบบรายวิชาระดับ pre-clerkship หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”