หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Part 1

0

4.5 (1 rating)
3 lessons
1h:14m
Level : Beginner
วิทยากร : พว.วีรภัทรา ประภาพักตร์ , พว.สุกัญญา พูนทรัพย์ , พว. ดร.นงลักษณ์ อนัตอาจ , พว.สำเภา แสนหนองหว้า , พว.ละไม เยรัมย์ , พว.เกศราภรณ์ ทิวาประโคน , พว.พัณณ์ชิตา อัครพิมพ์วรา
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายการพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 23/05/2023

การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและพฤติกรรมเสี่ยง การส่งเสริม ป้องกัน และการช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”