หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Part 2

0

0.0 (0 rating)
3 lessons
46m
Level : Beginner
วิทยากร : พว.สุกัญญา พูนทรัพย์ , พว.ละไม เยรัมย์ , พว.เกศราภรณ์ ทิวาประโคน , พว.พัณณ์ชิตา อัครพิมพ์วรา , พว.กาญจนาภรณ์ นาคก้อน
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายการพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 30/05/2023

การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและพฤติกรรมเสี่ยง การส่งเสริม ป้องกัน และการช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”