หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Part 4

0

5.0 (1 rating)
4 lessons
1h:58m
Level : Beginner
วิทยากร : พว.วีรภัทรา ประภาพักตร์ , พว.สุกัญญา พูนทรัพย์ , พว. ดร.นงลักษณ์ อนัตอาจ , พว.ละไม เยรัมย์ , พว.พัณณ์ชิตา อัครพิมพ์วรา , พว.กาญจนาภรณ์ นาคก้อน , พว.นิภา ชื่นอารมณ์ , พว.วลัยลักษณ์ สุภาคำ , พว.ธัญวรัตน์ มีอุระ
ภาควิชา : ⸱ฝ่ายการพยาบาล
วันที่เผยแพร่ : 13/06/2023

การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและพฤติกรรมเสี่ยง การส่งเสริม ป้องกัน และการช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”