การดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ

0

4.3 (4 rating)
8 lessons
3h:34m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ , รศ. นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , ศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ผศ. นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข, , รศ. พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์ , ศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา , ศ. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข , นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง
ภาควิชา : อายุรศาสตร์ , ชีวเคมี
วันที่เผยแพร่ : 11/05/2023

At the end of the course, participants should be able to describe and apply clinically relevant knowledge in the field of Hepatitis

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”