ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

 หัวใจวายเฉียบพลัน Heart Attack หมายความถึง ภาวะที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าตัน มักจะพบในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีความดันโลหิตสูง มีไขมันสูง เป็นเบาหวาน โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคและควบคุมโรคได้ไม่ดี สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้

โรคนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันมักจะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 10% โดยเฉลี่ย และถ้าเกิดความรุนแรงของโรคมาก เช่น เป็นจนถึงขนาดความดันตก ช๊อก อัตราการเสียชีวิตจะสูงถึง 50 %

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”