การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก

0

4.6 (5 rating)
7 lessons
1h:37m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล , ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ , อ. ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต , อ. พญ.พรชฎา ศรีสิงหสงคราม , อ. พญ.กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 25/10/2022

บทเรียนออนไลน์ "การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก" ที่เต็มไปด้วยความรู้ และเคล็ดลับดี ๆ ในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมที่ดี โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยและวัยเรียน รวมถึงผู้เรียนจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”