การฉีดวัคซีนปอดอักเสบในภาวะโควิด-19

  เชื้อนิวโมคอคกัสเป็นแบคทีเรียซึ่งสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อแบบลุกลาม ได้แก่ ปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้

  ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส อาจมีอาการไข้ หนาวสั่น ไอ มีเสมหะ หรือเจ็บหน้าอกเวลาไอหรือหายใจเข้าในผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กอาจมีอาการที่ไม่จำเพาะ เช่น ซึม เบื่ออาหาร

  เชื้อนิวโมคอคคัสสามารถแพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของระบบทางเดินหายใจ

  ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำ รวมถึงเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งส่งผลให้เพิ่มระยะเวลานอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

  โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ปัจจุบันมีวัคซีนในประเทศไทยทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV 13) และ วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคศัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPSV23)

  การฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบหรือวัคซีนนิวโมคอคคัสมีความจำเป็นต่อ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรครุนแรงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

  ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบลุกลามและควรได้รับวัคซีน ได้แก่

  • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
  • ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 65 ปี
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต โรคตับ หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน

  ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
  ที่มา : อ. นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”