การดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเสพโคเคน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการใช้โคเคนมักเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นเพราะการเสพร่วมกับการดื่มไปด้วยจะให้ความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม (high) ที่มากกว่าการดื่มหรือเสพเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า

  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสูดโคเคน มีแนวโน้มที่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทางลบมากขึ้น
  • ระดับโคเคนในเลือด ทำให้อัตราการเต้น ของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง 30%
  • การดื่มร่วมกับการเสพยังก่อให้เกิดสารที่เป็นพิษชื่อ “โคคาเอทิลีน (cocaethylene)” ซึ่งเป็นพิษต่อหัวใจได้โดยตรง
  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเสพโคเคนยังส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ในท้ายที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”