การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในช่วงโควิด-19 ระบาด

  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแนะนำการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

  การให้ยาเคมีบำบัดส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  ยาเคมีบำบัดมีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยลดต่ำลงบ้างโดยเฉพาะในช่วง 3-10 วัน หลังจากได้รับยาเคมีบำบัดแต่ละครั้งผลข้างเคียงดังกล่าวในผู้ป่วยแต่ละราย อาจแตกต่างกันในแต่ละสูตรยาและแต่ละครั้งที่มารับยา

  โอกาสติดเชื้อโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม
  มีโอกาสใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป ยกเว้นในระยะที่ผู้ป่วยรายนั้น ๆ มีภูมิคุ้มกันโรคลดลง เช่น ในช่วง 4-6 สัปดาห์หลังการผ่าตัดหรือ 3-10 วันแรกหลังได้รับยาเคมีบำบัด จึงอาจมีผลต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ายกว่า

  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไม่ควรหยุดให้ยาเคมีบำบัด
  ผู้ป่วยไม่ควรหยุดการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หากอยู่ในช่วงที่แพทย์กำหนดการรักษาไว้แล้ว เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องของการรักษามะเร็งเต้านม อาจทำให้ผลการรักษาในระยะยาวไม่ได้ผลลัพธ์ดีเท่าที่ควร

  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  หากเป็นไปได้ควรฉีดวัคนให้ครบก่อนเริ่มการรักษา เพราะภายหลังการผ่าตัดและการให้ยาเศมีบำบัด ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะลดลงตามที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นหากยังไม่ได้รับวัคซีนก่อนการรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องเคร่งครัดกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 หากมีข้อสงสัยของการฉีดวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาอยู่

  ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”