การดูแลเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด

  เด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายหากอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคปอด และมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นวัณโรคชนิดแพร่กระจาย รวมถึงวัณโรคของระบบประสาท ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูง
  1. การสอบถามประวัติจากเด็กและผู้ปกครอง
  2. การตรวจร่างกาย
  3. เอกซเรย์ปอด
  4. การทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังต่อเชื้อวัณโรค (Tuberculin skine test)
  5. การตรวจวิเคราะห์การหลั่งอินเตอร์เฟียรอนแกมมาในเลือด (Interferron gamma release assay)
  การดูแลเด็กที่สัมผัสวัณโรค
  1. เด็กที่ตรวจไม่พบการป่วยเป็นวัณโรค มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ซึ่งสามารถให้ยาป้องกันไม่ให้เด็กป่วยแบบมีอาการได้ โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งยามีประสิทธิภาพ 70-80% และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า 1%
  2.เด็กทุกคนควรได้รับการติดตามอาการอย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อประเมินการเป็นวัณโรค
  คำแนะนำจากแพทย์
  หากมีผู้ใหญ่ภายในบ้านป่วยเป็นวัณโรค จะต้องนำเด็กภายในบ้านมาตรวจหาวัณโรคร่วมด้วย

  เผยแพร่ ณ วันวัณโรคโลก (วันที่ 24 มีนาคม 2564)
  ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”